Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Post Tagged with: " Nghị quyết Đại hội Đảng "

Đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “dân làm gốc”

Đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước phải thực sự vì lợi ích của nhân dân, phát huy mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ...